RADA KONSULTACYJNA BIZNESU


1. Rada Konsultacyjna Biznesu jest organem doradczym Rektora.

2. Kadencja Rady trwa 4 lata

3. Członkowie Rady są powoływani i odwoływani przez Rektora. Spośród przedstawicieli praktyki biznesu i nauki z Polski i z zagranicy.

4. Pracami Rady Konsultacyjnej Biznesu kieruje przewodniczący wybierany przez Radę na okres kadencji.

5. Do zadań Rady Konsultacyjnej Biznesu należy doradzanie w sprawach:

    1) rozwoju kontaktów naukowych i dydaktycznych MULB

    2) kierunków rozwoju

    3) dostosowanie programów studiów do praktyki